La Salut mental

08/09/2017

Càpsula X

 

En aquest punt, ens aproximarem a la importància de les estratègies pedagògiques i didàctiques que podem aplicar dins els contextos educatius. Ens aproximarem al joc, a la cooperació i als projectes interdisciplinaris. 

 

El joc


El joc és imprescindible per l’aprenentatge. Estudis demostren que quan es priva a un infant del joc es malmet el seu desenvolupament social i emocional.

 

Quins beneficis ens aporta?

 El joc aporta beneficis en el desenvolupament social, emocional i cognitiu en infants, joves i adults. És una font d’experiències d’aprenentatge, i en ell es barreja curiositat, motivació i plaer. La retroalimentació immediata facilita que tinguem informació actualitzada sobre la nostra conducta.El joc pot ser estructurat, on hi ha unes normes i uns rols a seguir, o bé lliure. El joc lliure fomenta la imaginació i la flexibilitat de conducta de l’infant. El joc compartit facilita el desenvolupament de les habilitats socials, especialment la comunicació, la negociació, la capacitat d’esperar el torn... Les habilitats del llenguatge també es veuen beneficiades en els processos de joc.


La cooperació


 L’aprenentatge cooperatiu ens permet estructurar contextos d’aprenentatge on l’alumne aprèn amb col·laboració dels companys. Hi ha diferents estudis que contrasten com l’aprenentatge cooperatiu facilita els resultats acadèmics, davant de l’aprenentatge individual o competitiu. A més, es potencia l’autoestima i s’afavoreix les relacions socials entre companys. A nivell cerebral, facilita l’alliberació de dopamina, neurotransmissor relacionat amb el sistema de recompensa cerebral. 

 La cooperació dins els contextos d’aprenentatge presenta cinc principis fonamentals:

 • Interdependència positiva: tots els components de l’equip treballen per a aconseguir un objectiu compartit.
 • Interacció simultània: tots els integrants de l’equip aporten i reben.
 • Responsabilitat individual: cada integrant de l’equip coneix perfectament la seva responsabilitat (únic i exclusiva)
 • Habilitats socials: es fomenten contextos per a desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.

 

Els projectes interdisciplinaris


 El treball per projectes interdisciplinaris és una metodologia que ens permet estructurar contextos d’aprenentatge que permetin als alumnes desenvolupar el pensament crític, el pensament creatiu i la presa de decisions. Busquen aportar una finalitat i un sentit al procés d’aprenentatge, i moltes vegades s’integren en la realitat.

 L’educador exerceix la figura de mestre i guia acompanyant el procés de descobriment.

 Quins beneficis aporta el treball per projectes?

 • Desperta la curiositat i la motivació
 • Actius en el procés d’aprenentatge
 • Facilita l’autonomia
 • Desenvolupa el pensament crític i creatiu
 • Facilita la presa de decisions
 • Atén i potencia la diversitat
 • Afavoreix l’aprenentatge significatiu